Človek-Právo-Digi...

Človek-Právo-Digitálny svet

  • Téma: Právo
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Človek-Právo-Digitálny svet

Informácie

V súčasnom digitálnom svete a vo svete "fungovania" na sociálnych sieťach sa častokrát zabúda na človeka ako ľudskú bytosť, ktorá má svoje práva, ktoré sa nemôžu porušovať, a to ani vo virtuálnom svete. Jedná sa najmä o právo na súkromie, na ochranu osobných údajov a na vlastnú integritu. Mnohokrát sa prostredníctvom sociálnych sietí útočí na základné ľudské práva a slobody a dochádza k zneužívaniu najmä mladých neznalých svojich práv. Uskutočňuje sa to napríklad prostredníctvom kybernetickej šikany, ktorá už dávno nie je neznámym pojmom. Úlohou stánku Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach bude zaujímavým spôsobom poukázať na naše práva, ktoré máme aj ako užívatelia internetu a sociálnych sietí, vysvetlenie, čo je kyber šikana a akým spôsobom sa proti nej brániť. Aktivity budú adresované najmä mladým ľuďom, ktorí sú najčastejšou kategóriou užívateľov sociálnych sietí a ktorí sa priamo alebo nepriamo s kyber šikanou stretli. Účastníci pripravujú pre návštevníkov zaujímavé aktivity.