Slovenské centrum dizajnu

Slovenské centrum dizajnu

Slovenské centrum dizajnu, Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, Bratislava www.scd.sk

"Zachráňme hru" / "Save the Game"

Workshop, Galéria Satelit, 15:00

Jazyk: anglický

Organizátor: Slovenské centrum dizajnu

Len niekoľko desaťročí po vzniku média, ktoré nazývame počítačové hry hrozí, že mnohé z nich budú navždy stratené. Zastarávanie hardvéru, technologické závislosti, právne problémy... hrozieb je veľa. No rovnako existuje dostatok riešení. Na začiatku workshopu bude Jesse de Vos, výskumný pracovník holandského Institute for Sound and Vision, prezentovať svoje skúsenosti s vytvorením a správou archívu hier. Po úvode bude nasledovať praktická časť, počas ktorej si budú môcť účastníci vyskúšať prácu s emulátormi, dokumentovať hry a hráčske zážitky vo forme textu a videa, alebo vytvoriť metadáta potrebné pre uchovanie hier. Registrácia na workshop

Jesse de Vos pracuje ako výskumný pracovník holandského Institute for Sound and Vision. Jeho práca sa zameriava najmä na nové médiá ako kultúrne dedičstvo, uchovávanie hier a archiváciu web stránok, ale venuje sa aj témam "Linked Data" a "open knowledge". Po ukončení magisterského štúdia Filmovej a televíznej teórie na Univerzite v Utrechte pracoval na VU Univerzite v Amsterdame, kde skúmal možnosti uchovávania interaktívnych médií. V Institute for Sound and Vision začal ako Wikipedista rezident, ktorý aktivuje spoluprácu medzi editormi Wikipédie a inštitútom. Po čase sa vrátil k téme uchovávania nových a interaktívnych médií.

Workshop "Save the Game"

Barely several decades into the history of the medium we call computer games, various games are already at risk of being lost forever. Hardware obsolescence, technological dependencies, legal problems… the threats are varied. So are the solutions though. Jesse de Vos, researcher at the Netherlands Institute for Sound and Vision, will share some of the institute’s experiences in starting and maintaining a game-archive. After this you will be working hands-on to preserve gaming history. Tinker with emulators, document the game and gaming experience in text and video, or generate much needed (preservation-)metadata.

Jesse de Vos works as a researcher at the Netherlands Institute for Sound and Vision. His research mostly focuses on new media as cultural heritage, such as game preservation and webarchiving, but he also ventures into the realms of Linked Data and open knowledge distribution. After finishing his Masters degree in Film and Television Theory at Utrecht University, he worked at the VU University in Amsterdam as an embedded researcher exploring the topic of the preservation of interactives. At Sound and Vision he started as a Wikipedian in Residence, encouraging collaboration between Wikipedia-editors and the institute. He then returned to the topic of preservation of new and interactive media.