Polárny výskum na...

Polárny výskum na UPJŠ v Košiciach

  • Téma: Biológia, Botanika
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Polárny výskum na UPJŠ v Košiciach

Informácie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika sa zapája do štúdia polárnej biológie rastlín na Antarktíde, ako aj Arktíde. Cieľom štúdia je mapovanie rozšírenia rastlín a testovanie vplyvu extrémneho prostredia (chlad, nedostatok vody, UV žiarenie, nedostatok živín) na ich vybrané skupiny. Nemenej dôležitou vedeckou úlohou je štúdium produkcie sekundárnych metabolitov rastlín a štúdium ich biologického a ekologického významu.