Nerastné bohatstv...

Nerastné bohatstvo Slovenska

  • Téma: Geológia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Slovenská akadémia vied

Nerastné bohatstvo Slovenska

Informácie

Bude priblížená krása minerálov, hornín a rúd, ktoré tvoria naše prírodne nerastné bohatstvo. Žiaci budú mať možnosť oboznámiť sa s možnosťami ich využitia v priemysle a bežnom živote a miestami ich výskytu na Slovensku. V rámci prezentácie budú uvedené aj možnosti zamerané na ochranu a čistenie povrchových a priemyselných vôd pri odstraňovaní ťažkých kovov, farbív a podmienených patogénnych mikroorganizmov