Voda v pôde

Voda v pôde

  • Téma: Hydrológia
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prezentuje: Slovenská akadémia vied

Voda v pôde

Informácie

Naša prezentácia bude zameraná na ukážku meraní vsaku vody do pôdy - infiltrácie. Ukážka uvedeného procesu bude realizovaná na diskovom a minidiskovom infiltrometri. Funkčnosť uvedených prístrojov je založená na princípe Mariottovej nádoby. Pokus bude realizovaný na piesku. Do priebehu infiltračného pokusu z fyzikálneho hľadiska nie je možné zasahovať. Návštevníci si budú môcť stanoviť hodnotu pH rôznych kvapalín na digitálnom pH metri. Súčasťou expozície bude posterová prezentácia ďalších výskumných aktivít na Výskumnej základni pre hydrológiu nížin v Michalovciach. Okrem toho bude počítačová prezentácia z výstavby unikátnej Lyzimetrickej stanice v Petrovciach nad Laborcom.