Život na hradoch ...

Život na hradoch v stredoveku a v ranom novoveku

  • Téma: Dejiny
  • Miesto konania: Panta Rhei
  • Prezentuje: Historický ústav Slovenskej akadémie vied
  • Prednášajúci:PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc. / Mgr. Diana Duchoňová, PhD.
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 19:00

Život na hradoch v stredoveku a v ranom novoveku

Informácie

Obsah prednášky:

Ku koloritu dnešného Slovenska neodmysliteľne patria majestátne hrady, či ich zrúcaniny rozosiate takmer po všetkých kútoch krajiny. Sú návštevnícky atraktívne a stali sa aj predmetom oficiálnej, turizmus podporujúcej politiky štátu. Samozrejme v minulosti hrady neslúžili ako romantická kulisa zdobiaca krajinu, ale plnili úplne iné úlohy. Boli predovšetkým funkčnými sídlami s obrannou a obytnou úlohou, živými organizmami, miestom každodenného života ich majiteľov, dvoranov, úradníctva i služobníctva. Rôznorodá realita každodennosti aristokrata sa odohrávala v rezidencii, kde život plynul v rytme riešenia bežných hospodárskych záležitostí, prijímania hostí, organizovania osláv, pobožnosťami, sviatkami, rodinnými festivitami či pohrebmi. Čas vojnový, respektíve politický bol zase vyplnený cestovaním, pobytom vo vojenských táboroch, prípadne priamo účasťou na bojisku, ale aj prerušením vo forme snemov, kongregácií či zasadnutia súdnych inštitúcií, na ktorých sa aristokrat zúčastňoval pri plnení povinností z titulu držania krajinskej hodnosti. V našej prednáške sa tiež zmienime o zlomových obdobiach, ktoré formovali postoje a ovplyvňovali budúcu kariéru uhorských šľachticov v stredoveku a ranom novoveku. 

Profil prednášajúcich:

PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc. je historička, vedúca vedecká pracovníčka oddelenia stredovekých dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Venuje sa neskorostredovekým dejinám Uhorského kráľovstva (s dôrazom na 15. storočie), aristokracii a dvorskej kultúre. Zameriava sa aj na ženy v stredovekej spoločnosti, každodenný život, zoohistóriu a publikovanie stredovekých prameňov.

Mgr. Diana Duchoňová, PhD. je historička, samostatná vedecká pracovníčka oddelenia dejín raného novoveku Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Venuje problematike výskumu aristokratických rodov a dvorskej kultúry, dejín každodennosti a historickej kriminológie.