Mimozemšťania med...

Mimozemšťania medzi nami

  • Téma: Molekulárna biológia, Mikrobiológia, Biológia, Vesmír
  • Miesto konania: Atrium Optima
  • Prednášajúci:Doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach/ Prírodovedecká fakulta
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 16:00

Mimozemšťania medzi nami

Informácie

Existencia života mimo našej Zeme je otázka, ktorá zaujíma ľudstvo už dlhé roky a vzbudzuje rozsiahle a občas aj vášnivé diskusie. Život, tak ako ho poznáme na Zemi je významne limitovaný vonkajšími podmienkami a vyskytuje sa len v relatívne úzkom rozsahu teploty, tlaku, obsahu kyslíka a iných ekologických faktorov (napr. radiácia). Naše poznatky o živote na Zemi  ovplyvnili aj náš názor na možnosť  existencie života mimo Zeme a techniky jeho hľadania. Rozširujúce sa poznatky o mikrobióme Zeme však ukázali, že naša Zem je hostiteľom organizmov, ktoré sa vymykajú našim doterajším predstavám o živote. Aj na našej Zemi sa našli na prvý pohľad „nepozemské“ organizmy, nepodobné klasickým formám života na Zemi.  V rámci prednášky budú diskutované možnosti existencia života mimo Zeme vo svetle najnovších poznatkov biológie extrémofilných organizmov.

Doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. po absolvovaní štúdia  na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave začal pracovať na Ústave molekulárnej biológie SAV v Bratislave, kde sa venoval výskumu v oblasti genetiky antibiotiká produkujúcich streptomycét. Po návrate na východ Slovenska v roku 1993 začal pôsobiť na Ústave fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach a špecializoval sa na výskum v oblasti genetiky a ekogenetiky mikroorganizmov, najmä na šírenie génov v prirodzených mikrobiálnych ekosystémoch. Od roku 1998 sa podieľal na výučbe študentov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2014 je riadnym zamestnancom UPJŠ, keď sa postupne stal vedúcim Katedry mikrobiológie a následne riaditeľom Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ. Vo svojej práci sa zameriava najmä na environmentálnu mikrobiológiu a genetickú ekológiu s využitím moderných molekulových metód DNA analýz.

Prednáška určená pre: SŠ, dospelé laické publikum
Zdroj foto: saske.sk