Nikdy nie sme úplne spokojní ani s otázkou ani s odpoveďou

Nikdy nie sme úplne spokojní ani s otázkou ani s odpoveďou

Vedci Univerzity Komenského v Bratislave sa Európskej noci výskumníkov zúčastňujú pravidelne od začiatkov festivalu. Počas Európskej noci výskumníkov 2018 si verejnosť, a to najmä deti budú môcť v stánkoch fakúlt Univerzity Komenského na vlastnej koži vyskúšať, čo to znamená byť genetikom či geológom (stánky Prírodovedeckej fakulty UK), dozvedieť sa viac o mayských kráľoch a ich dynastiách (stánok Filozofickej fakulty UK), zahrať sa s časticami v CERNE (stánok Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK), ale aj zažiť život v pohybe (Fakulta telesnej výchovy a športu UK) a mnoho iného. Okrem toho uvidia rekonštrukciu procesu s čarodejnicami v podaní odborníkov z Právnickej fakulty UK a od Dr. Andreja Čerňanského, paleontológa z Prírodovedeckej fakulty UK, sa dozvedia viac o našich jaštericiach.

Hlavné výskumné aktivity Univerzity Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je miestom špičkového a široko-spektrálneho výskumu siahajúceho od lekárskych vied, cez prírodné vedy, fyziku, matematiku, informatiku, manažment, právo až po spoločenské a humanitné vedy a umenie. Nosnou aktivitou UK je základný a kolaboratívny výskum, ktorý dopĺňa aplikovaný výskum a experimentálny vývoj a inovácie.

Medzi nosné oblasti vedeckovýskumnej činnosti, ktoré sú definované v dlhodobom zámere UK 2014-2020, patria:

  • Molekulová medicína/biomedicínsky výskum a biotechnológie
  • Environmentálna medicína (tvorba, ochrana a udržateľnosť životného prostredia)
  • Spoločenské výzvy a ľudské práva
  • Výskum skupinových identít ako hlavných zložiek sociálnych a kultúrnych procesov
  • Materiálový výskum a nanotechnológie
  • Informačné a komunikačné technológie a matematicko-štatistické metódy
  • Rozvoj podnikania a systémov manažmentu organizácií
  • Udržateľná energetika a energie
  • Zdravie, telesná a duševná zdatnosť obyvateľstva

Na UK pôsobí v týchto nosných témach spolu 26 akreditovaných špičkových vedeckých tímov (z celkového počtu 54 v rámci SR).

Univerzita disponuje špičkovou výskumnou infraštruktúrou v rámci jednotlivých laboratórií a centier excelentnosti. Najväčšou infraštruktúrou je Vedecký park UK, ktorý sa venuje biomedicíne, enviro-medicíne, biotechnológiám a zahŕňa aj centrum transferu technológií a podnikateľský inkubátor. Výskumné centrum BioMed Martin, sídliace na Jesseniovej lekárskej fakulte UK, patrí tiež k významným infraštruktúram, ktoré sa venujú medicínskemu výskumu najmä v oblasti neurovied, molekulárnej medicíny, onkológii a respirológii. Nemenej významným je Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie (CENTA), sídliace na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorého úlohou je rozvinúť výskum nových technológií vo fyzikálnych, technických, biomedicínskych a archeologických vedách a disponuje tandemovým urýchľovačom iónov. UK je sídlom aj UNESCO Katedry výchovy k ľudským právam UK, ktorá sa zameriava na integrovaný systém výskumu v oblasti ľudských práv a výchovy a vzdelávania k ľudským právam.

UK ako jediný slovenský subjekt získala financovanie tzv. ERA Chair z programu Horizont 2020 a od 1. septembra 2018 realizuje projekt LAMatCU: Establishing Laboratory of Advanced Materials at the Comenius University, v rámci ktorého vznikne špičkové Laboratórium pokročilých materiálov na Prírodovedeckej fakulte UK.

Tento rok sa Univerzita Komenského stala odborným partnerom festivalu. Ako premýšľa rektor Univerzity  Komenského v Bratislave, Dr.h.c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., sme sa dozvedeli z odpovedí na náš festivalový dotazník:

1. Zažili /Urobili ste ako dieťa nejaký vedecký pokus, na ktorý spomínate doteraz? 

Robil som toľko experimentov, že na ich vymenovanie tu dostatočný priestor nemáme. Ako dieťa som vyrastal pri klíčení semien a experimentoch so sfarbením motýľov až po šľachtenie rýb.

2. Ako sa vo Vašej každodennej práci prejavuje zvedavosť? 

Zvedavosť je taká samozrejmá, že som už teraz zvedavý, aká silná bude zajtra.

3. Položili ste si/Dostali ste otázku, ktorá Vám pomohla vo Vašej práci? Ak áno, akú? Kto ju položil? 

Moja práca je postavená na otázkach a odpovediach a znovu na otázkach. Nikdy nie sme úplne spokojní ani s otázkou ani s odpoveďou – to je to neustále hľadanie nového, neznámeho.

4. Máte najobľúbenejšiu knižnú alebo filmovú postavu vedca? Ak áno, koho? 

Mám viacero obľúbených vedcov, jedným z nich je napr. Louis Pasteur. Ale nie na základe filmových, či knižných postáv.

5. Kto bol/je podľa vás najvýznamnejší vedec v Európe a na Slovensku a prečo? 

Začnem doma napr. „slovenským Schliemannom“ Andrejom Kmeťom, zakladateľom Slovenskej učenej spoločnosti a zostavovateľom herbára so 72 000 položkami uloženého v Slovenskom národnom múzeu či „slovenským Sokratom“ a učencom európskeho formátu Adamom Františkom Kollárom, ale je ich samozrejme viac. V Európe a vo svete je ich celá plejáda, spomeniem Isaaca Newtona, určite si zaslúži uznanie Stephen Hawking, staviam ho na vysoký hodnotový piedestál, ale sú medzi nimi aj niektorí naši čestní doktori, napr. náš nedávno ocenený hosť, jedinečný elektrochemik a v medzinárodnom kontexte uznávaný odborník v oblasti nanotechnológií Joseph Wang.

Foto: archív UK