Žiaci a študenti môžu získať grant vo výške až 3000 eur

Žiaci a študenti môžu získať grant vo výške až 3000 eur

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu pre študentov a žiakov vo veku od 15 do 26 rokov, ktorí sa angažujú v oblasti vedy a výskumu.

O podporu môžete žiadať na výdavky priamo súvisiace s rozvíjaním talentu alebo so štúdiom

  • náklady na zabezpečenie účasti na súťažiach, konferenciách, tréningoch, vzdelávacích seminároch, kurzoch a pod.
  • náklady spojené s prípravou na súťaž, konferenciu a pod.
  • náklady spojené s výskumom, analýzou, vyvíjaním učebnej pomôcky, softvéru, aplikácie, videa a pod.
  • ďalšie náklady priamo sa viažuce na rozvíjanie nadania žiaka alebo študenta

Náklady na úhradu internátu, ubytovania, stravy a školného počas štúdia môžu byť podporené max. do výšky 50 % žiadanej sumy.

Maximálna výška grantu, o ktorú môžete žiadať, je 3 000 eur, minimálna výška je 500 eur.

Hodnotiaca komisia bude každú žiadosť posudzovať na základe nasledovných kritérií:

  • Obsahom projektu sú konkrétne aktivity vedúce k rozvíjaniu žiaka alebo študenta
  • Žiak, resp. študent prejavuje svojimi doterajšími aktivitami a snahami osobné nasadenie a výraznú motiváciu tvrdo na sebe pracovať, zlepšovať sa a dosiahnuť výborné výsledky.

Žiadosť a povinné prílohy je potrebné podať do 15.1.2018 na portáli www.darca.sk. 

Viac informácií nájdete tu.