VEDA V CENTRE: Tatranské plesá – hrozí im postupný zánik?

VEDA V CENTRE: Tatranské plesá – hrozí im postupný zánik?

Pozývame vás do septembrovej  vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o minulom i súčasnom vývoji tatranských plies v kontexte morfodynamických procesov v ich povodiach. Téma septembrovej kaviarne sa viaže na Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj 2017, ktorý sa zameriava najmä na ochranu životného prostredia, na ochranu prirodzených procesov v prírode a na biodiverzitu s ohľadom na rozvoj tzv. mäkkej turistiky, ktorá nepoškodzuje prírodné prostredie. Septembrová vedecká kaviareň je sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2017.

Vo štvrtok 28. 9. 2017 o 17.00 hod. bude našim hosťom uznávaný  vedec,  biológ, ekológ a environmentalista prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., z Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Oblasťou jeho vedeckého záujmu je krajinná ekológia, dynamika krajiny a jej zmeny, súčasné morfodynamické procesy v horských a vysokohorských oblastiach, ale aj výskum pôd a ich erózneho ohrozenia.

Hostia: prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Termín: 28. september 2017, 17:00

Miesto podujatia: budova CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, konferenčná sála 2. posch

Obsah:Vývoj vysokohorskej krajiny Tatier po zániku dolinových ľadovcov prebiehal viacerými etapami, ktoré zanechali výrazné stopy v ich reliéfe. Okrem základných čŕt reliéfu dolín Tatier sú významným prvkom glaciálnej činnosti aj vodou vyplnené panvy – plesá. Ich genéza je spojená s ústupom ľadovcov v ich finálnych fázach vývoja, t.j. pred 8-10 tisíc rokmi. Dnešný význam plies je nezastupiteľný. Okrem toho, že predstavujú prirodzené rezervoáre vody sú aj významnými ekosystémami často so špecifickou faunou a flórou. Nemenej významné sú ako indikátory zmien súčasnej klímy. Prednáška objasní fenomén zániku, resp. zanášania a zasypávania plies procesmi, ktoré sa podieľajú na formovaní povodí jednotlivých plies a priblíži príčiny vzniku rôznych štádií ich stavu v súčasnosti, v ktorých sa mnohé plesá nachádzajú.