Život je zázrak už sám o sebe

Život je zázrak už sám o sebe

Tvrdí jeden zo zakladateľov spánkovej medicíny na Slovensku - Prof. MUDr. Viliam Donič, CSc., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte. Pán profesor nás v rámci Noci výskumníkov v Košiciach oboznámi s tým - Prečo je dôležite liečiť chrápanie. Dozviete sa, ako chrápanie ovplyvňuje spánok, ale aj akými metódami sa dá liečiť a vyskúšate si rôzne prístroje a pomôcky používané na liečbu chrápania.

Čím ste chceli byť, keď ste boli malý?
Diplomatom a lekárom.

Existuje niečo, čo dnes, ako dospelý vedec  vnímate ako zázrak?
Život je zázrak už sám o sebe. Často to hovorím mojim študentom, keď im prednášam fyziológiu a vysvetľujem im, ako funguje zdravý ľudský organizmus. Všetko je dokonale zosúladené, že ani lepšie by sa to vymyslieť nedalo...

Existujú zázraky vo vede?
Dalo by sa povedať, že zázraky vo vede neexistujú, to iba my ľudia nepoznáme ešte všetky odpovede, ale ako som už povedal život je “zázrak”.

Aký je predmet Vášho výskumu a aké má uplatnenie v spoločenskej a hospodárskej praxi?
Náš výskumný kolektív sa venuje skúmaniu mechanizmov regulácie dýchania a reflexov z horných dýchacích ciest. Študujeme poruchy dýchania a životných funkcií počas spánku u ľudí. Okrem toho sa podieľame na výskume nových originálnych metód umelej pľúcnej ventilácie a účinkov ionizovaných foriem kyslíka na úrovni buniek, tkanív a celého organizmu. Výsledky nášho výskumu otvárajú cestu k doposiaľ nepoznaným život zachraňujúcim metódam, ktoré sú schopné udržať alebo obnoviť normálne dýchanie a činnosť srdca nielen u zvierat, ale aj u ľudí.  Veríme, že v budúcnosti pomocou takýchto metód bude možné okrem iného liečiť chrápanie a zástavy dýchania počas spánku. Na týchto princípoch bude možné konštruovať a vyrábať originálne lekárske prístroje.

V čom môže byť povolanie vedca zaujímavé pre mladú generáciu?
Poznávať nepoznané a rozširovať si svoje, aj ľudské, obzory. Možnosť práce na vedeckých výskumných projektoch v medzinárodných tímoch bez hraníc a geografických obmedzení. Možnosť sebarealizácie v medzinárodnom meradle, byť nezávislý od obmedzení nášho malého vnútorného trhu.

Zapájate sa do medzinárodných projektov, napríklad 7. Rámcového program? Čo Vám takéto projekty prinášajú a čo môžu priniesť slovenskej vede?
Áno, úspešne sme riešili medzinárodné projekty TEMPUS, COST B26, HERMES a posledné naše pracovisko bolo zaradené medzi takzvané Centrá  Excelentnosti. Prostredníctvom uvedených projektov sme získali pre Slovenskú republiku veľké finančné prostriedky . Pomocou nich sme založili spánkovú medicínu na Slovensku. Vybudovali sme spánkové laboratória pri všetkých 3 lekárskych fakultách a vybavili ich diagnostickými a liečebnými prístrojmi na svetovej úrovni. Stali sme sa zaujímavými partnermi aj pre kolegov v zahraničí. Naše vedecké práce sú uznávané a naši študenti alebo doktorandi majú možnosť pracovať na špičkových pracoviskách v USA a v západnej Európe. Získané skúsenosti a medzinárodne kontakty majú  neoceniteľnú hodnotu pre rozvoj vysokého školstva a vedy na Slovensku.