Daniel Donoval a jeho výskum v oblasti mikro a nanoelektroniky

Daniel Donoval a jeho výskum v oblasti mikro a nanoelektroniky

Od roku 1981 pôsobí Prof. Donoval na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU. Riaditeľom Ústavu elektroniky a fotoniky na tejto fakulte je od roku 2011. 

V rámci svojich vedeckých aktivít sa zaujíma o výskum progresívnych elektronických štruktúr a prvkov na báze širokopásmových polovodičov a organických materiálov. Je autorom, resp. spoluautorom viac ako 250 publikácií v časopisoch (viac ako 50 CC) a zborníkoch z vedeckých konferencií a má viac ako 280 SCI citácií. Je oponentom viacerých medzinárodných časopisov a grantových agentúr.

Je garantom študijných programov Mikroelektronika a Elektronika v inžinierskom a doktorandskom štúdiu na FEI STU Bratislava. Vychoval 7 doktorandov a vyše 50 diplomantov. Počas pôsobenia na katedre pripravil a viedol viac ako 20 vedeckých grantov financovaných grantovými agentúrami VEGA, APVV, ASFEU, ako aj projektov v rámci rámcových programov EÚ. Aktívne spolupracuje s viacerými inovatívnymi firmami.  

Pozrite si druhý zo šiestich videoprofilov špičkových slovenských vedcov pripravených v rámci projektu Noc výskumníkov 2013.